Tagi

W ustawie z dn. 17 czerwca 1976r. o postępowaniu egzekucyjnym w sprawie w administracji, uregulowane zostało postępowanie egzekucyjne w sprawie należności pieniężnych i wykonania obowiązków egzekucyjnych w sprawach niepieniężnych. W ustawie określone zostały: ogólne zasady postępowania egzekucyjnego, określono organ egzekucyjny, zasady prowadzenia egzekucji, zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, koszty egzekucyjne, szczegółowe zasady egzekucji pieniężnej, postępowanie zabezpieczające, itp.

Istnieje kilka zasad postępowania egzekucyjnego:

1). Zasada celowości postępowania egzekucyjnego tzn. celem postępowania jest wykonanie obowiązku egzekucyjnego, a nie wyrządzenie „krzywdy”;

2). Zasada zastosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego – organ egzekucyjny zobowiązany jest szukać sposobu uregulowania należności aby jak najmniej być uciążliwym dla zobowiązanego .

3). Zasada poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego –zapewnienie zobowiązanemu zaspokojenia potrzeb bytowych poprzez wyłączenie z egzekucji pewnych dóbr.

4). Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji . Organ podatkowy ma obowiązek prowadzenia postępowania egzekucyjnego, gdy zobowiązany uchyla się od płacenia podatków.

5). Zasada zagrożenia –warunkiem prowadzenia postępowania jest uprzednie przesłanie upomnienia zobowiązanemu .W upomnieniu jest wezwany do dobrowolnego wykonania obowiązku  podatkowego pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

6). Zasada zastosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie

– egzekucja z pieniędzy,

– egzekucja z wynagrodzenia za pracę

– egzekucja z rachunków bankowych, wkładów oszczędnościowych, z wierzytelności praw majątkowych i nieruchomości.

Ściąganiem zobowiązań podatkowych w urzędach skarbowych zajmują się pracownicy Działu Egzekucji zwani komornikami .Egzekwują oni także należności wynikające z tytułu niezapłacenia składek do ZUS-u ,jak i również mandatów wystawionych przez Policję lub służby miejskie .Podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy .Do ich uprawnień należy także zajęcie majątku , czy środków na rachunkach bankowych podatnika .

Reklamy